مارکتینگ

مارکتینگ به فعالیت‌هایی که به‌منظور تبلیغ یک محصول، سرویس‌ها، [...]